Całość
przedsiębiorstwa

Pole
golfowe

Działki
budowlane

Działki
inwestycyjne
pod zabudowę
mieszkaniową

Działki
inwestycyjne
pod zabudowę
usługową

Działki
inwestycyjne
sąsiadujące
z pasem drogi S5

CAŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorstwo opisane w §1 pkt 4) Regulaminu Przetargu, obejmujące pole golfowe, działki budowlane, działki inwestycyjne pod zabudowę komercyjną, działki inwestycyjne pod zabudowę mieszkaniową, majątek ruchomy związany z działalnością deweloperską oraz inwestycje długoterminowe.

POLE GOLFOWE

Zorganizowana część przedsiębiorstwa opisana w §1 pkt 5) Regulaminu przetargu, której dotyczy możliwość składania ofert częściowych, obejmująca nieruchomości, ruchome środki trwałe, w tym niskowartościowe oraz wyposażenie, towary, materiały, a także wartości niematerialne i prawne związane z działalnością pola golfowego (którego nierozerwalną częścią jest również sklep golfowy oraz restauracja wraz z przynależnymi im ruchomymi środkami trwałymi, w tym niskowartościowymi oraz wyposażeniem, towarami i materiałami), wyszczególnione w Załączniku Nr 2 do Regulaminu Przetargu.

DZIAŁKI BUDOWLANE

Działki wyszczególnione w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Przetargu, objęte przetargiem ciągłym (Regulamin Sprzedaży z dnia 8 grudnia 2016 r.).

DZIAŁKI INWESTYCYJNE POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ

Nieruchomości z przeznaczeniem na zabudowę o charakterze mieszkaniowym, wyszczególnione w Załączniku Nr 5 do Regulaminu Przetargu, których dotyczy możliwość składania ofert częściowych w trybie opisanym w §5 ust. 3 Regulaminu Przetargu.

DZIAŁKI INWESTYCYJNE POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ

Nieruchomości z przeznaczeniem na zabudowę o charakterze usługowym, wyszczególnione w Załączniku Nr 4 do niniejszego Regulaminu Przetargu, których dotyczy możliwość składania ofert częściowych.

DZIAŁKI INWESTYCYJNE SĄSIADUJĄCE Z PASEM DROGI S5

Nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki 199/230 AM-1 obręb Kryniczno, gmina Wisznia Mała oraz nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki 199/232 AM-1 obręb Kryniczno, gmina Wisznia Mała, wyszczególnione w Załączniku Nr 6 do Regulaminu Przetargu, których dotyczy możliwość składania ofert częściowych na warunkach opisanych w §1 ust. 12 Regulaminu Przetargu.